Lagen om stöd och service


LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)  är en rättighetslag som har  funnits i  drygt 20 år. Syftet med lagen är att garantera personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor.  Ambitionen med lagen har sedan länge varit att människor med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället. Lagen skall främja jämlikhet, goda levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.


LSS erbjuder personer med funktionsnedsättning tio insatser som ska se till att människor, oavsett funktionsvariation, kan leva ett självständigt liv. Personlig assistans, som vi anordnar, är en av dessa insatser. Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig assistans och/eller  någon av de andra insatserna. 


LSS ger personer med funktionsnedsättning  rätt till tio insatser 

LSS ger personer med funktionsnedsättning rätt till tio insatser ​

 1.  Rådgivning och annat personligt stöd
 2.  Personlig assistans
 3.  Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet
 7. Korttidstillsyn för ungdomar över tolv år
 8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 9.  Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och hjärnskador som man har fått i vuxen ålder.

För att ha rätt till LSS måste personen ingå i någon av nedanstående personkretsen

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.