VISSELBLÅSARPOLICY

Följande rutin för visselblåsning har upprättats för Kolmårdens personliga assistans den 2023-10-18

BAKGRUND

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Vi tror att anställdas och övriga intressenters engagemang är en viktig del av det arbetet. Vi vill därför uppmuntra till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig och självklar del av verksamhetens kultur.

SYFTE

Syftet med denna policy är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med policyn är också att säkerställa att rapporterna hanteras enligt våra bestämda rutiner så att visselblåsaren vet att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

VEM OMFATTAS AV POLICYN?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos verksamheten:

a) arbetstagare,

b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,

c) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,

d) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,

e) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

f) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller

g) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

 

SKYDD VID VISSELBLÅSNING

SKYDD I FORM AV ANSVARSFRIHET             
En rapporterande person inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt om det fanns skälig anledning att anta att rapportering var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Att visselblåsaren inte får hållas ansvarig innebär ett skydd mot rättsligt ansvar, till exempel får inte personen dömas till fängelse eller åläggas ersättningsskyldighet.

SKYDD MOT HINDRANDE ÅTGÄRDER OCH REPRESSALIER 
Någon hos verksamheten får inte hindra eller försöka hindra rapportering. Personer är alltså skyddade mot hot om bestraffning vid rapportering och någon hos verksamheten får inte heller försvåra rapportering, till exempel genom att inte lämna information om hur rapportering sker.

Någon hos verksamheten får inte heller vidta repressalier på grund av att rapportering skett. En repressalie är en direkt eller indirekt åtgärd som vidtas eller inte vidtas och som ger upphov eller kan ge upphov till skada eller men för den rapporterande personen. Som exempel kan en repressalie vara avstängning, permittering, uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning, trakasserier eller diskriminering.

SKYDDAD PERSONKRETS      
Skyddet gäller för:

a) en rapporterande person (enligt avsnitt 3 ovan),

b) någon hos verksamheten som bistår den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud,

c) någon hos verksamheten som har koppling till den rapporterande personen, såsom en anhörig eller kollega, och

d) en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

VAD SKA RAPPORTERAS?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring missförhållanden som rör organisationens vitala intressen, individers liv eller hälsa eller missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport.

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall.

VÅR VISSELBLÅSARFUNKTION

Visselblåsare har möjlighet att lämna in sin rapport via:

https://whistle.qnister.com/whistle

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

Skriv av länken ovan och skriv in i din webbläsare.

Använd inte organisationens dator eller nätverk.

Vår visselblåsarfunktion ger personer möjlighet att skriftligen lämna rapporten via en säker och anonym molntjänst som tillhandahålls av en oberoende tredje part. Det finns även möjlighet att lämna sin rapport via telefon eller genom att boka ett fysiskt möte för den som önskar. De olika alternativen och mer information om dessa finns att hitta via länken.

Om rapporten lämnas skriftligen via webformuläret väljer du själv om du vill vara anonym eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Oavsett om du vill vara anonym eller inte får du ett anonymt ID och lösenord som du kan använda för att hålla kontakten och få återkoppling från den som utreder rapporten.

Om du väljer att tala in din rapport via telefonnumret som du finner via länken ovan kommer du endast att bli kontaktad för ytterligare information och återkoppling om du väljer att lämna kontaktuppgifter, och inte om du väljer att vara anonym.

Rapporterna tas emot av Björn Colliander eller Maral Galvani (fortsättningsvis Mottagaren) och hanteras enligt följande:

  1. Mottagaren tar emot ärendet via Qnisters visselblåsartjänst, alternativt via telefon eller fysiskt möte.
  2. Återkoppling om mottagen rapport sker till visselblåsaren inom sju dagar (om inte den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller det finns anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet).
  3. Mottagaren påbörjar en bedömning av rapporten – är det ett visselblåsarfall? Vid behov efterfrågas ytterligare information från visselblåsaren i de fall det är möjligt.
  4. Vid behov har Mottagaren rätt att bjuda in ytterligare personer, som omfattas av lagstadgad eller avtalsreglerad sekretess, för att delta i handläggningen av aktuellt visselblåsningsärende.
  5. Mottagaren bedömer och motiverar om ärendet är ett visselblåsarfall eller inte.
  6. Återkoppling sker till den rapporterande personen.
  7. Ärenden som bedöms som visselblåsningar utreds vidare. Vid misstanke om brott ska polisanmälan göras. Utredaren kan om det är lämpligt även fortsätta att utreda eller lämna åtgärdsförslag för ärenden som inte bedömts som visselblåsningar. Vidare kan Utredaren lämna förslag till preventiva åtgärder för att förebygga liknande händelser.
  8. Återkoppling sker till den rapporterande personen även efter fortsatt utredning.
  9. När ärendet är avslutat schemaläggs det för radering enligt aktuell lagstiftning.

EXTERN RAPPORTERING

Skyddet som finns beskrivet enligt ovan gäller även när rapportering sker externt till en myndighet. De myndigheter som regeringen utsett har egna externa rapporteringskanaler och förfaranden för att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter inom vardera myndighets ansvarsområde. Sådan extern rapportering ansvarar de specifika utsedda myndigheterna för, och vår organisation har ingen koppling till sådana rapporteringskanaler. Mer information om vad extern rapportering innebär och vilken myndighet du ska vända dig till inom Sverige finns i Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan även lämna din rapport till EU:s institutioner, organ eller byråer om rapporten rör unionsrätt. Mer information om tillvägagångssättet finns hos respektive myndighet och EU-organ.

MEDDELARFRIHET OCH ANSKAFFARFRIHET

Den här policyn eller vår interna rapporteringskanal inskränker inte tryck- och yttrandefriheten och vi vill därför informera dig om meddelarfriheten och anskaffarfriheten.

Meddelarfriheten följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och innebär rätt att lämna uppgifter till massmedia för publicering. Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att anskaffa uppgifter avsedda för publicering i ett massmedium som omfattas av grundlagarna.

En rapporterande person har samma skydd vid offentliggörande av information som vid intern rapportering och extern rapportering, förutsatt att personen först rapporterat externt eller att situationen innebär fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön.